Quất Động tổ chức sơ kết sản xuất vụ xuân năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021.

22/12/2021 09:47

Đầu mùa vụ xuân năm 2021 mặc dù sản xuất nông nghiệp còn khó khăn về nguồn nước, song UBND xã đã giao HTX NN phối hợp với XN thủy lợi Hồng Vân bám sát diễn biến của thời tiết, tập trung lực lượng và phương tiện lấy nước, giữ nước để đổ ải, tập trung lực lượng máy giải phóng đất. Vì vậy  đã chủ động kịp thời nguồn nước để đảm bảo gieo cấy vụ xuân. Cùng với đó, công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất từng bước được nâng cao, các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, phương pháp thâm canh lúa SRI, biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại IPM được áp dụng.Thực hiện mô hình khảo nghiệm giống mới HD11 tại thôn Nguyên Bì và Hướng Xá với diện tích 53 mẫu; mô hình cấy máy 07 mẫu tại thôn Nguyên Bì. Ngay từ đầu vụ xuân, xã đã triển khai hai đợt đánh bắt chuột bảo vệ lúa xuân, được đánh giá rất hiệu quả, hạn chế chuột phá hại lúa.

Description: D:\TRANG THONG TIN DIEN TU\anh gat lua.jpg

Vụ xuân năm 2021, Tổng diện tích cấy xuân trong toàn xã đạt 550 mẫu. Cơ cấu giống lúa Thiên ưu 8, TBR 225 chiếm 40%; Thơm, HD11, Dự hương 8 chiếm 50%; Nếp và các giống khác chiếm 10%. Tổng lượng giống huyện hỗ trợ gieo cấy vụ xuân là 4.300 kg các loại, trong đó hỗ trợ 1060 kg thóc giống HD11 cho mô hình khảo nghiệm giống mới tại thôn Nguyên Bì và Hướng Xá và 105 kg thóc giống Dự Hương 8 cho mô hình kết hợp cấy máy. Tính đến ngày 31/5, toàn xã đã thu hoạch xong. Năng suất toàn xã ước đạt 56 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2020 là 4tạ/ha.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021, mục tiêu toàn xã đạt diện tích cấy mùa là 500 mẫu, thực hiện gieo cấy hết diện tích, đảm bảo thời vụ, phấn đấu năng suất đạt từ 180kg/sào trở lên.

Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân canh tác giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa khâu cấy lúa và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm nay, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa, 100% diện tích cấy lúa mùa định mức 2kg/sào.

Cơ cấu giống lúa vụ mùa 2021 chủ yếu: Thiên ưu 8, TBR 225, HDT 10, HD11 chiếm 60%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá chiếm 30 %; Nếp và các giống khác chiếm 10 %

Thời vụ gieo mạ bắt đầu từ ngày 01 đến xong trước ngày 05/6/2021, sau khi gieo mạ từ 12 đến 15 ngày tuổi sẽ triển khai cấy mùa, phấn đấu cấy sớm kết thúc trước 30/6/2021

Để vụ mùa năm 2021 thành công, UBND xã Quất Động đã thành lập BCĐ sản xuất vụ mùa, xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh, chủ động nguồn nước tưới tiêu, nguồn điện, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn khuyến nông, bảo vệ thực vật, HTX Nông nghiệp và trưởng thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các biện pháp kĩ thuật ứng dụng trong sản xuất tới các hộ nông dân, thông báo cho nhân dân đăng ký mua giống phục vụ sản xuất vụ mùa 2021, đề xuất các giải pháp diệt trừ chuột, ốc bươu vàng. Tại các thôn thành lập tiểu ban chỉ đạo sản xuất nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021.

UBND xã giao HTX Nông nghiệp và các cán bộ chuyên môn phục vụ sản xuất; đồng thời đề nghị các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền hướng dẫn, động viên nhân dân, phấn đấu gieo cấy đạt mục tiêu, năng suất, sản lượng xã đã đề ra.

                                                                                                          Hạnh Nguyên